समचार

मिक्वाखोला गाउँपालिकाको WEBSITE मा स्वागत छ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि) ७९-८० 09/01/2022 - 00:35 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि).pdf
गरिविनिवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका ,२०७७ ७७/७८ 02/02/2021 - 16:00 PDF icon गरिविनिवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका ,२०७७
अध्यक्ष आकश्मिक कोष कार्यन्वय विनियम ऐन ७५/७६ 03/26/2020 - 15:01 PDF icon अध्यक्ष आकश्मिक कोष कार्यन्वय विनियम ऐन
अपाङगता सम्बन्घी कार्यबिधी ७५/७६ 03/26/2020 - 15:00 PDF icon अपाङगता सम्बन्घी कार्यबिधी
आर्थिक ऐन, २०७४ प्रथम संशोधन ७५/७६ 03/26/2020 - 14:59 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७४ प्रथम संशोधन
कार्यसम्पादन नियमावलो ७५/७६ 03/26/2020 - 14:57 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावलो
गाउँ कार्यपालिका कार्यबिभाजन नियमावली ७५/७६ 03/26/2020 - 14:56 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यबिभाजन नियमावली
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्_चालन सम्बन्धी कार्यविधि, ७५/७६ 03/26/2020 - 14:55 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्_चालन सम्बन्धी कार्यविधि,
गाउँ सभा सञ्_चालन कार्यविधि, ७५/७६ 03/26/2020 - 14:54 PDF icon गाउँ सभा सञ्_चालन कार्यविधि,
घ वर्ग लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था ७५/७६ 03/26/2020 - 14:52 PDF icon घ वर्ग लाइसेन्स सम्बन्धी व्यवस्था

Pages